Jó  böngészést  kívánunk !
www.szivarvanybarcs.hu
KÖSZÖNTÜNK  A  BARCSI SZIVÁRVÁNY EGYMI  HIVATALOS  HONLAPJÁN !
© Szivárvány EGYMI Barcs -2020 - 2024
Kollégium
Munkánk során eredményes együttműködésre törekszünk az iskolában működő munkaközösségekkel. Célunk, hogy a tanulók a kollégiumban tartalmasan tölthessék el szabadidejüket, játszhassanak, pihenhessenek. Nagy hangsúlyt fektetünk a munkatervünkben megfogalmazott céljaink megvalósítására, valamint a munkatervben meghatározott programok megvalósítására. A tematikus foglalkozások megvalósítására adott napokon kerül sor. A feldolgozásra kerülő ismereteket a csoportvezetők a tanulók életkorához, sérültségének milyenségéhez és annak súlyosságához igazítják. A kollégiumban lakó tanulók életkora, sérültségének milyensége, annak súlyossága meghatározza a kollégiumba folyó nevelőmunka irányát, módszereit. A középsúlyos, halmozottan sérült, és óvodás korú gyermekeknél továbbra is a gondozási feladatok kerülnek túlsúlyba. A felsorolt célok közül a csoport összetétele nagymértékben meghatározza, hogy mely célok kerültek középpontba a kollégiumi nevelés során. A kollégiumi munkánk során céljaink a következők: Az önellátási képességek fejlesztése (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, rendrakás). Az egészséges és kulturált életmód (napirend, pihenés) iránti igény kialakítása. A testi képességek fejlesztése: ügyesség, gyorsaság, állóképesség, ritmus és térérzékelés. A természeti környezet megóvása, növények, állatok szeretete. Az egészségre káros szokások, tevékenységek megismertetése. Az élményszükséglet kielégítése, olyan szokások, attitűdök, meggyőződések elsajátítását segítjük, amelyek igényes esztétikai élmények keresésére és létrehozására késztetnek. Igazodva a tanulók képességeihez, megfelelő tevékenységeket biztosítunk (festés, rajzolás, színezés) Mondókák, versek tanulása, mesenézés, mesehallgatás fontos eszközei az élmény-szükséglet kielégítésének. A személyes kapcsolatok során kialakuló barátság, őszinteség, udvariasság, szülők és nevelők tisztelete, hagyományok ápolása, megőrzése- tulajdonságok erősítésére, megszilárdítására törekszünk. A szociális kapcsolatok fejlesztése során az empátia, tolerancia, a másik ember a társ autonómiájának tiszteletére nevelünk. A siker és kudarc feldolgozást valamint a konfliktuskezelést segítjük, fejlesszük. Törekszünk az udvariasság, figyelmesség tulajdonságok kialakítására valamint mások tulajdonának tiszteletben tartására neveljük tanulóinkat. A munkával kapcsolatos aktivitás, alaposság, minőség, fegyelem és figyelem kialakítása a célunk. Az intellektuális képességek fejlesztése (gondolkodás, képzelet, érzékelés) fejlesztése mellett a kreativitás, a kritika, önkritika, önértékelés képességének fejlesztésére törekszünk. A nemzeti kultúra megismerése, ápolása, hagyományaink, szimbólumaink tiszteletben tartása fontos feladatunk. Az emberi, gyermeki jogok (tanulói) megismerését, megértetését is célul tűztük ki. A szülőkkel való kapcsolattartás rendszeres. Napi kapcsolatban vagyunk az osztályfőnökökkel, napközis nevelőkkel. A kollégiumi csoportvezetők részt vesznek a délutáni foglalkozásokon.